Ukraińcy

Jak zatrudnić Ukraińca

By 17 października, 2019 24 października, 2019 No Comments
Jak zatrudnić ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Pracownicy pochodzący z Ukrainy coraz częściej znajdują zatrudnienie u polskich pracodawców. Postrzegani są oni jako osoby pracowite, które sumiennie i dokładnie wykonują powierzone im obowiązki. Przyjeżdżają do Polski przed wszystkim ze względu na możliwością uzyskania dużo wyższych zarobków niż w ich ojczystym kraju. Ekonomiczna i polityczna sytuacja na Ukrainie utrudnia prowadzenie godnego życia. Wyjaśniamy, jak zatrudnić osobę z Ukrainy w Polsce.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Ukrainiec, który chce znaleźć zatrudnienie u polskiego pracodawcy, musi posiadać uprawnienia do pobytu na terytorium naszego kraju, jak również uprawnienia do podjęcia pracy. W przypadku osób przebywających na terenie Polski na podstawie wizy albo takich, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, niezbędne jest otrzymanie zezwolenia na pracę. Dokumenty – zezwolenie na prace jest każdorazowo potrzebne- jeśli pracownik przyjeżdża np.: na paszporcie biometrycznym, posiada wize na 6 miesięcy (WIZA 05) – potrzebne oświadczenie z UP, a jeśli wiza wojewódzka 06 pozwolenie na prace od wojewody. Najprostszym jednak sposobem na zatrudnienie osoby pochodzącej z Ukrainy jest natomiast powierzenie pracy na podstawie oświadczenia.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Jak zatrudnić Ukraińca

Warunki i wymogi

Pracodawca, który chce zatrudnić w swojej firmie Ukraińca, może wykorzystać tzw. uproszczoną procedurę zatrudnienia. Umożliwia ona świadczenie pracy przez maksymalnie sześć miesięcy w roku bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia konieczne jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu, który jednoznacznie będzie identyfikował pracodawcę oraz cudzoziemca. Musi on także zawierać dane dotyczące pracy, jaką ma wykonywać Ukrainiec. Oświadczenie należy zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu pracodawcy. Oryginał dokumentu powinien znaleźć się w posiadaniu pracownika. W dniu rozpoczęcia przez niego pracy pracodawca musi powiadomić o tym urząd pracy (pisemnie).

W przypadku gdy Ukrainiec nie podejmie pracy, pracodawca ma obowiązek zawiadomić o tym urząd pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy, który został określony w ewidencji oświadczeń. Po upływie sześciu miesięcy (okresu, w którym osoba pochodząca z Ukrainy może pracować dzięki powierzeniu pracy na podstawie oświadczenia) pracownik musi uzyskać pozwolenie na pracę na terenie Polski od Wojewody (Wiza 06).

Przepisy

Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Musi więc sprawdzać, czy pracownicy z Ukrainy legalnie przebywają na terenie Polski i czy posiadają oni zezwolenie na pracę. Zgodnie z art. 120 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba, która powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW

Zatrudnienie osoby pochodzącej z Ukrainy wymaga zajmowania się wieloma formalnościami, co należy do czasochłonnych czynności. Jednym z najwygodniejszych rozwiązań dla pracodawców jest wynajem pracowników. Polega on na skorzystaniu z usług profesjonalnej firmy, takiej jak np. Workbalance, która zajmuje się pozyskiwaniem oraz wynajmem pracowników z Ukrainy. Specjaliści rekrutują osoby zainteresowane świadczeniem pracy na terenie Polski – biorą pod uwagę m.in. kompetencje wymagane na danym stanowisku oraz motywację do pracy – a następnie oddelegowują je w miejsce określone przez pracodawcę. Sprawdzają, czy potencjalni pracownicy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające im legalne pracowanie w polskich przedsiębiorstwach.

Pracodawca nie musi zajmować się formalną kwestią nawiązania stosunku pracy z Ukraińcem – podpisuje umowę z firmą oferującą wynajem pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie traci on czasu na poszukiwanie rzetelnych pracowników, sprawdzanie posiadanych przez nich dokumentów ani dopełnianie formalności w postaci tworzenia umowy czy rozliczania się z zatrudnionymi osobami.

Dlaczego warto to zrobić

Coraz częściej na polskich portalach można zauważyć liczne oferty pracy dla osób z Ukrainy. Nie bez przyczyny – nasi sąsiedzi chętnie przyjeżdżają do Polski ze względu na niekorzystną sytuację w ich ojczystym kraju. Kwestie polityczne i ekonomiczne powodują, że Ukraińcy nie mogą liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie, które pozwoli im na utrzymanie rodziny. Z uwagi na możliwość otrzymywania korzystnej pensji w Polsce są oni bardzo zmotywowani do pracy – często chcą pracować nie tylko w tygodniu, ale również w weekendy. Powierzone im obowiązki wykonują z dużą dokładnością oraz zaangażowaniem, dzięki czemu polscy pracodawcy chętnie zatrudniają ich w swoich firmach. Dobrze płatna praca dla Ukraińca to możliwość prowadzenia godnego życia.

Decydując się na zatrudnienie osób z Ukrainy, należy pamiętać o konieczności sprawdzenia ich uprawnień, jak również o zajęciu się wszystkimi formalnościami. Znalezienie rzetelnych pracowników warto powierzyć doświadczonej firmie, która wykona wszystkie niezbędne czynności związane z przyjmowaniem do pracy Ukraińców.

WYNAJEM NASZYCH PRACOWNIKÓW